Media Player
หน้าแรก
คณะกรรมการข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์สภา
มติที่ประชุม
รายงานการประชุม
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
แผนพัฒนาฯ
สายตรงนายก : 0 3425 7888
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
งานสถานสงเคราะห์คนชรา ให้บริการ รับผู้สูงอายุเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีขาดแคลนอุปกรณ์ยังชีพ รับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อผู้สูงอายุ ติดต่อขอรับบริการโดยตรง ณ ==> สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โทร.0-3425-5102, 0-3421-9026 ==> สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โทร.0-3433-8412,0-3496-5209
คู่มือประชาชน
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)
 
               1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
 
               2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานต่างๆ
 
               3. ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และชำระค่าธรรมเนียม
 
1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
               กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 – 6 และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้
ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
               - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์  ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้
รับมอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ
 
               - สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ
 
2. กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
 
               กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ใน
การจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่  
 
               - ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
 
               - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสำคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
 
               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
               - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์  ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับ
มอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ
 
               เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังนี้
     2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และลงลายมือ
ชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่              

 - สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 
     2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ (ชื่อร้าน) กรอกเอก
สารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 2ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
 
     2.3 กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ (วัตถุประสงค์ของร้าน) กรอกเอก
สารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 3ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
 
     2.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็น
ประจำ (เงินหมุนเวียนต่อเดือน)กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 4 ลงลายมือชื่อ ไม่ต้อง
ช้เอกสารเพิ่มเติม
 
     2.5 กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) หรือ เพิ่มสาขา กรอก
เอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1และ 5 หรือ 10 ลงลายมือชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยน
แปลงทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                           - สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ
 
               1. กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์
 
             กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1, 2, 5 และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้อง
ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                        - ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
 
            - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสำคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
 
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
                        - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์  
 
ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ 
 
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลธุรกิจ
 
               1. กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ  และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
 
               2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และหลักฐานต่างๆ
 
               3. ผู้ประกอบการรับเอกสารหรือข้อมูลตามที่ขอรับบริการ และชำระค่าธรรมเนียม
 
บริการข้อมูลธุรกิจของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีดังต่อไปนี้
 
         1. กรณีขอตรวจค้นเอกสาร  กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้อง
ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ได้แก่
 
                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
         2. กรณีขอรับรองสำเนาเอกสาร กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่
ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
         3. กรณีขอใบแทน  กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการ
จดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
       - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสำคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย) หรือ ใบสำคัญใบทะเบียน
พาณิชย์ (ตัวจริง)ที่เสียหาย
 
         4. กรณีขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่น
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
       - แถบบันทึกข้อมูล หรือ Handy  Drive หรือ แผ่น Floppy
 
                   อัตราค่าธรรมเนียม
 
                                  - จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)                       50       บาท
 
                                  - จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์                   20       บาท
 
                                  - จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์                            20       บาท
 
                                  - ขอตรวจค้นเอกสาร                                       20       บาท
 
                                  - ขอรับรองสำเนาเอกสาร                                 30       บาท
 
                                  - ขอใบแทน(ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์)       30       บาท
 
                                  - ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์              1,000  บาท/ครั้ง
 
                                     และคัดระเบียนละ                                          0.10    บาท
 
 
**หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร. 0-3427-1751**
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ)
 
         1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 
      กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 – 6 และ ข้อ 11กรอกรายละเอียดในส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน
โดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อ ส่วนในช่องผู้ประกอบการพาณิชยกิจให้  ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล 
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
      - สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญติดอากรแสตมป์ 5 บาท โดยต้องแจก
แจงรายละเอียดชื่อคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ, สถานประกอบการหรือที่ตั้ง,  วัตถุประสงค์ในการ
ประกอบการ, รายละเอียดผู้ถือหุ้น, จำนวนทุนหุ้น, หุ้นส่วนผู้จัดการ, และการแบ่งผลกำไรขาดทุนให้ชัดเจน 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมคณะบุคคล
หรือผู้ถือหุ้นทุกคน อย่างละ 1 ฉบับ
 
      - รายงานการประชุมผู้ร่วมก่อตั้งคณะบุคคล หรือ     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล 
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ  พร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ    1  ฉบับหรือ
 
                  - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการคณะ -บุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่ได้
มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ
 
      - สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ
 
         2. กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
 
       กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้น
ส่วนสามัญเป็นผู้ลงลายมือชื่อในช่องผู้ประกอบการพาณิชยกิจ    พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่  
 
       - ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
 
       - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสำคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
 
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
 
                   - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้มาจด
ทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ
 
ประวัตินายก อบจ. : นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
สารจากนายก อบจ.
แถลงนโยบาย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
คลีนิคเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม
  • สำนักงานคณะกรรมการการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ