Media Player
หน้าแรก
คณะกรรมการข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์สภา
มติที่ประชุม
รายงานการประชุม
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
แผนพัฒนาฯ
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
งานสถานสงเคราะห์คนชรา ให้บริการ รับผู้สูงอายุเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีขาดแคลนอุปกรณ์ยังชีพ รับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อผู้สูงอายุ ติดต่อขอรับบริการโดยตรง ณ ==> สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โทร.0-3425-5102, 0-3421-9026 ==> สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โทร.0-3433-8412,0-3496-5209
คู่มือประชาชน
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)
 
               1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
 
               2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานต่างๆ
 
               3. ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และชำระค่าธรรมเนียม
 
1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
               กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 – 6 และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้
ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
               - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์  ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้
รับมอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ
 
               - สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ
 
2. กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
 
               กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ใน
การจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่  
 
               - ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
 
               - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสำคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
 
               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
               - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์  ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับ
มอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ
 
               เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังนี้
     2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และลงลายมือ
ชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่              

 - สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 
     2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ (ชื่อร้าน) กรอกเอก
สารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 2ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
 
     2.3 กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ (วัตถุประสงค์ของร้าน) กรอกเอก
สารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 3ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
 
     2.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็น
ประจำ (เงินหมุนเวียนต่อเดือน)กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 4 ลงลายมือชื่อ ไม่ต้อง
ช้เอกสารเพิ่มเติม
 
     2.5 กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) หรือ เพิ่มสาขา กรอก
เอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1และ 5 หรือ 10 ลงลายมือชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยน
แปลงทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                           - สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ
 
               1. กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์
 
             กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1, 2, 5 และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้อง
ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                        - ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
 
            - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสำคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
 
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
                        - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์  
 
ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ 
 
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลธุรกิจ
 
               1. กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ  และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
 
               2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และหลักฐานต่างๆ
 
               3. ผู้ประกอบการรับเอกสารหรือข้อมูลตามที่ขอรับบริการ และชำระค่าธรรมเนียม
 
บริการข้อมูลธุรกิจของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีดังต่อไปนี้
 
         1. กรณีขอตรวจค้นเอกสาร  กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้อง
ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ได้แก่
 
                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
         2. กรณีขอรับรองสำเนาเอกสาร กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่
ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
         3. กรณีขอใบแทน  กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการ
จดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
       - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสำคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย) หรือ ใบสำคัญใบทะเบียน
พาณิชย์ (ตัวจริง)ที่เสียหาย
 
         4. กรณีขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่น
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
       - แถบบันทึกข้อมูล หรือ Handy  Drive หรือ แผ่น Floppy
 
                   อัตราค่าธรรมเนียม
 
                                  - จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)                       50       บาท
 
                                  - จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์                   20       บาท
 
                                  - จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์                            20       บาท
 
                                  - ขอตรวจค้นเอกสาร                                       20       บาท
 
                                  - ขอรับรองสำเนาเอกสาร                                 30       บาท
 
                                  - ขอใบแทน(ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์)       30       บาท
 
                                  - ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์              1,000  บาท/ครั้ง
 
                                     และคัดระเบียนละ                                          0.10    บาท
 
 
**หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร. 0-3427-1751**
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ)
 
         1. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 
      กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 – 6 และ ข้อ 11กรอกรายละเอียดในส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน
โดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อ ส่วนในช่องผู้ประกอบการพาณิชยกิจให้  ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล 
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
 
      - สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญติดอากรแสตมป์ 5 บาท โดยต้องแจก
แจงรายละเอียดชื่อคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ, สถานประกอบการหรือที่ตั้ง,  วัตถุประสงค์ในการ
ประกอบการ, รายละเอียดผู้ถือหุ้น, จำนวนทุนหุ้น, หุ้นส่วนผู้จัดการ, และการแบ่งผลกำไรขาดทุนให้ชัดเจน 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมคณะบุคคล
หรือผู้ถือหุ้นทุกคน อย่างละ 1 ฉบับ
 
      - รายงานการประชุมผู้ร่วมก่อตั้งคณะบุคคล หรือ     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล 
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ  พร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ    1  ฉบับหรือ
 
                  - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการคณะ -บุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่ได้
มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ
 
      - สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ
 
         2. กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
 
       กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้น
ส่วนสามัญเป็นผู้ลงลายมือชื่อในช่องผู้ประกอบการพาณิชยกิจ    พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่  
 
       - ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
 
       - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสำคัญใบทะเบียน -พาณิชย์สูญหาย)
 
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
 
                   - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้มาจด
ทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ 1 ฉบับ
 
แถลงนโยบาย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
คลีนิคเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
7
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1933
ผู้เข้าชมทั้งหมด
404609
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม