Media Player
หน้าแรก
คณะกรรมการข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์สภา
มติที่ประชุม
รายงานการประชุม
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
แผนพัฒนาฯ
สายตรงนายก : 0 3425 7888
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
งานสถานสงเคราะห์คนชรา ให้บริการ รับผู้สูงอายุเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีขาดแคลนอุปกรณ์ยังชีพ รับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อผู้สูงอายุ ติดต่อขอรับบริการโดยตรง ณ ==> สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โทร.0-3425-5102, 0-3421-9026 ==> สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โทร.0-3433-8412,0-3496-5209
กิจกรรม
 
[2009-02-16]โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการจัดกิจกรรมในการศึกษา เพราะกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง จึงได้สนับสนุน
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ของกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จำนวน 9 โรงเรียน เข้าค่ายพักแรม
ณ แคมป์อู่ทองสักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 370 คน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2552

งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 202,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.ขวัญชัย พันธ์ภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
ประวัตินายก อบจ. : นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
สารจากนายก อบจ.
แถลงนโยบาย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
คลีนิคเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม
  • สำนักงานคณะกรรมการการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ