อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

พุทธมณฑล (Buddhamonthon)

           เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา ห่างจากกรุงเทพฯไปตามถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ประมาณ 19 กิโลเมตร สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปี บริเวณจุดศูนย์กลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา สูงประมาณ 15.875 เมตร พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” รอบองค์พระประธานเป็นสถานที่จำลองของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ตำบลอันเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน นอกจากนี้ยังมี วิหาร อาคารหอประชุม หอสมุด และพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ฯลฯ