ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่ลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านขอให้ยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดน

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่ลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านขอให้ยื่นคำขอ
ยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖