ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ โดยให้บริการรับยื่นแบบพร้อมชำระภาษีน้ำมัน / ยาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม นอกเวลาราชการดังนี

                      -  วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา   16.30 - 17.30 น.
                      -  วันเสาร์                  ตั้งแต่เวลา    18.30 - 16.30 น.