ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม กำหนดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ ที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๗  โดยกำหนดให้มีการรับสมัคร
สส.แบบแบ่งเขตระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗  และกำหนดให้มีการลง
คะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่  ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๗