ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

ผู้ที่ลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร หากประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ขอให้ติดต่อยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม