ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.นครปฐม ให้บริการยื่นแบบพร้อมชำระภาษีน้ำมัน, ภาษียาสูบ, และค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม นอกเวลาราชการ...

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ โดยให้บริการรับยื่นแบบพร้อมชำระภาษีน้ำมัน, ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม นอกเวลาราชการ ดังนี้

  วันจันทร์ - วันศุกร์           ตั้งแต่เวลา   16.30 - 17.30 น.

  วันเสาร์                          ตั้งแต่เวลา    08.30 - 12.00 น.

ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม