ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ ๑๔

 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ข้ามคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ ๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับซองประกวดราคา ชั้น ๒
 ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม ๒๖ ราย นั้น
      บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้เสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงานจ้างเหมา
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเสนอราคาในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. จำนวน ๒๖ ราย ดังต่อไปนี้
๑. บริษัท โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จำกัด
๒. บริษัท ชินาภัคคอนกรีต จำกัด
๓. หจก. ศรีโลหะเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรั๊คชั่น
๔. บริษัท บงกชมณี จำกัด
๕. บริษัท ชินทรัพย์วัฒนา จำกัด
๖. หจก. ไวโปรเทค
๗. หจก. โกศลสถาปัตย์
๘. หจก. ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง
๙. หจก. น้องเล็กสถาปัตย์
๑๐. หจก. แสนสมหวัง
๑๑. บริษัท ปาล์ม คอม จำกัด
๑๒.บริษัท ศิรกร จำกัด
๑๓. หจก. ว.ประยูรก่อสร้าง (๑๙๘๔)
๑๔. หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง
๑๕. บริษัท อารีโยธาการ จำกัด
๑๖. บริษัท จตุรมาศ จำกัด
๑๗. บริษัท พงษ์สิทธิ์เข็มเจาะ จำกัด
๑๘. หจก. เอ็ม เอ็น พี พี คอร์ปเรชั่น
๑๙. บริษัท พิณนาเคิล คอนสตรัคชั่น จำกัด
๒๐. บริษัท กำธรพานิช จำกัด
๒๑. บริษัท ปานฝัน จำกัด
๒๒. บริษัท สมบัติไพบูลย์วิศวกรรม จำกัด
๒๓. หจก.ตั้งเจริญ
๒๔. บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด
๒๕. บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด
๒๖. บริษัท ส.นันทนาญกิจซีวิล จำกัด

       จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน