ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ชนะการประมูลจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน (CAI) จำนวน ๕๓๐ ชุด

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 เรื่อง  รายชื่อผู้ชนะการประมูล
 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E  นฐ  ๕/๒๕๕๓
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน (CAI)  จำนวน  ๕๓๐  ชุด
                                                                                                                                                     
                       ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ลงวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เพื่อประมูลซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน (CAI)  จำนวน  ๕๓๐  ชุด ในวงเงิน  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (สี่สิบล้านบาทถ้วน)   กำหนดให้ยื่นเอกสารประมูลซื้อ ฯ  วันที่  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา   ๑๐.๐๐  น.ถึง  ๑๑.๐๐  น. ณ  ห้องรับซองประกวดราคา  ชั้น  ๒ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลราคา  จำนวน  ๓  ราย   ดังนี้
๑.   บริษัท  บูลสกาย  คอมพิวเตอร์  แอนด์  เน็ตเวิร์ค  จำกัด

๒.  บริษัท   ๕๑๔  เอดดูเคชั่น  จำกัด

๓.   บริษัท  ฮาวโฮส  จำกัด                                                                                                                  

                       กำหนดประมูลฯ  วันที่   ๙   มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  น.

                       ปรากฏว่า  บริษัท  ๕๑๔  เอดดูเคชั่น  จำกัด   เป็นผู้ชนะการประมูล

 
                       จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

                          ประกาศ  ณ  วันที่   ๙    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๓