ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ชนะการประมูลการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
   
เรื่อง  รายชื่อผู้ชนะการประมูล

        ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E  นฐ  ๖/๒๕๕๓

การจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.  ข้ามคลองท่าสาร – บางปลา  หมู่ที่  ๑๔  ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอกำแพงแสน

                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ เพื่อประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ข้ามคลองท่าสาร–บางปลา  หมู่ที่  ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ราคากลาง  ๕,๗๖๕,๐๐๐.- บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่น- ห้าพันบาทถ้วน) กำหนดให้ยื่นเอกสารประมูลฯ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.   ณ ห้องรับซองสอบราคา  ชั้น ๒  ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
 มีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลราคา  จำนวน  ๒๖  ราย   ดังนี้

 ๑.  บริษัท  โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น  จำกัด

๒. บริษัท  ชินาภัคคอนกรีต  จำกัด

๓.  หจก.  ศรีโลหะเอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์คอนสตรั๊คชั่น

๔.  บริษัท  บงกชมณี จำกัด

๕.  บริษัท  ชินทรัพย์วัฒนา  จำกัด

๖.  หจก. ไวโปรเทค

๗.  หจก. โกศลสถาปัตย์

๘.  หจก. ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง

๙.  หจก. น้องเล็กสถาปัตย์

๑๐. หจก. จ.แสนสมหวัง

๑๑. บริษัท ปาล์ม คอม  จำกัด

๑๒.บริษัท ศิรกร  จำกัด

๑๓. หจก. ว.ประยูรก่อสร้าง (๑๙๘๔

๑๔. หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง

๑๕. บริษัท อารีโยธาการ  จำกัด

๑๖. บริษัท จตุรมาศ  จำกัด

๑๗. บริษัท พงษ์สิทธิ์เข็มเจาะ  จำกัด

๑๘. หจก. เอ็ม เอ็น พี พี คอร์ปเรชั่น

๑๙. บริษัท พิณนาเคิล คอนสตรัคชั่น  จำกัด;

๒๐. บริษัท  กำธรพานิช  จำกัด

๒๑. บริษัท ปานฝัน จำกัด

๒๒. บริษัท สมบัติไพบูลย์วิศวกรรม  จำกัด

๒๓. หจก.ตั้งเจริญ;

๒๔. บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค  จำกัด

๒๕. บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด

๒๖. บริษัท ส.นันทนาญกิจซีวิล  จำกัด

 
                       กำหนดประมูลวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐  น.

                       ปรากฏว่า  บริษัท  ส.นันทนาญกิจซีวิล  จำกัด   เป็นผู้ชนะการประมูล


                       จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

 
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๙    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๓