ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประธมศึกษานครปฐม เขต ๑ , เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓