ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะจัดพิธีมอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-Classroom) และคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการส่อน(CAI) ฯ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓