อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะจัดพิธีมอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-Classroom) และคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการส่อน(CAI) ฯ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓