ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.