ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
 
สรุปรายละเอียดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
ลำดับ
ที่
รายการ
การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
อ.บางเลน อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน อ.เมืองฯ อ.กำแพงแสน อ.ดอนตูม
หมายเหตุ
๑. เรือท้องแบน
(๖๑๗ ลำ)
งบ ๒,๗๒๘,๐๐๐ บาท
๒๑๖

เรือตรวจการ
พร้อมเครื่อง
ยนต์ ๑ ลำ
และ
เรือท้องแบน
พร้อมเครื่อง
ยนต์ ๑ ลำ
๑๓๐

เรือตรวจการ
พร้อมเครื่อง
ยนต์ ๒ ลำ

นำกลับมา ๑ ลำ เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๕๔
๘๓

เรือตรวจการ
พร้อมเครื่อง
ยนต์ ๑ ลำ
ณ ที่ว่าการ อ.พุทธมณฑล และ
เรือไม้บริการ
รับส่งประชา
ชนพร้อมเครื่อง
ยนต์ ๑ ลำ
 
๗๒

เรือตรวจการ
พร้อมเครื่อง
ยนต์ ๑ ลำ

(ไว้รับส่ง
ประชาชน)
๘๕ ๑๘ ๑๓  
๒. สุขาชั่วคราว
(๕๖ หลัง)
งบ ๒๘๙,๒๐๓ บาท (๕๘ หลัง)
๔๔

และเก้าอี้สุขา
ฉุกเฉิน ๑๖๐ ตัว
 
- ๑๐ - - -  
๓. สุขาลอยน้ำ
(๓๔ หลัง)
งบ ๓๕๘,๖๐๙ บาท (๓๔ หลัง)
 
๒๑ - - -  
๔. มุ้ง
(๓,๘๖๐ หลัง)
งบ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
(๔,๐๐๐ หลัง)
 
๑,๖๙๖ ๑,๒๖๑ ๕๗๕ ๒๗๘ ๕๐ - -  
๕. ข้าวกล่อง
(๕,๑๘๕ กล่อง)
 
๑,๖๙๐ ๑,๙๙๕ ๑,๕๐๐ - - - -  
๖. กล่องยา
(๘,๓๓๙ กล่อง)
 
๓,๓๔๖ ๒,๖๙๘ ๙๔๕ ๓๕๐ - ๑,๐๐๐ -  
๗. น้ำดื่มขวด
(๖,๒๙๙ โหล ๖ ขวด)
และ ๑๑,๐๔๐ ถ้วย
 
๓,๔๕๓ โหล ๖ ขวด ๘๕๗ โหล ๒ ขวด ๑,๒๘๘ โหล ๑๐ ขวด ๖๑๕ โหล
และ ๑๑,๐๔๐ ถ้วย
๘๕ โหล - -  
๘. ถังน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร
(๔ ถัง)


อบต.นิล
เพชร (๒๖ ต.ค. ๕๔)

อบต.นรา
ภิรมย์ (๒๖ ต.ค. ๕๔)
 
-

ทต.คลองโยง (๑๗ พ.ย.๕๔)
- - - -  
๙. กระสอบทราย
(๒๘๓,๐๐๐ ใบ)
งบ ๑,๔๕๑,๐๐๐ บาท
 
๙๔,๐๐๐ ๕๘,๕๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๔๒,๙๐๐ ๖๖,๕๐๐ ๔,๑๐๐ ๔,๐๐๐  
๑๐. ทรายหยาบ
(๒,๐๓๑ ลบ.ม.)
งบ ๗๐๙,๗๐๐ บาท
 
๒๘๘ ๓๖๒ ๙๑๙ ๑๑๐ ๓๕๒ - -  
๑๑. รถขุดไฮดรอลิค
(๓ คัน)
๓ ครั้ง

อบต.หินมูล (๖ - ๑๔ ต.ค. ๕๔)

อบต.บาง
ไทรป่า (๗ - ๒๗ ต.ค. ๕๔)

อบต.บาง
หลวง (๑๗- ๒๗ ต.ค. ๕๔)
 
๑ ครั้ง

อบต.วัดสำ
โรง (๑ - ๔ พ.ย. ๕๔)
๑ ครั้ง

ต.คลองโยง
(๖ - ๒๖ ต.ค. ๕๔)
- - - -  
๑๒. เครื่องสูบน้ำ
(๒ เครื่อง)
- -

ทต.คลอง
โยง ๑ (๘ ก.ย. ๕๔ ถึงปัจจุบัน)

อบต.มหา
สวัสดิ์ ๑ (๘ ก.ย. ๕๔ ถึงปัจจุบัน)
 
- - - -  
๑๓. หินคลุก
(๑,๕๐๐ ลบ.ม.)
งบ ๕๒๒,๕๐๐ บาท


ม.๗,๘,๑๐ ต.บางระกำ ๕๐๐ ลบ.ม. (๑๘-๒๑ ต.ค. ๕๔)

ถนนลาดยาง
สายสูญจันทร์
อุทิศ หมู่ ๑๕
ต.บางหลวง
๑,๐๐๐ ลบ.ม.
(๒๑ - ๒๓ ต.ค. ๕๔)
 
- - - - - -  
๑๔. ถุงยังชีพ
(๘,๕๑๓ ถุง)
 
๓,๗๔๒ ๓,๒๙๗ ๙๔๕ ๑๙๘ ๓๓๑ - -  
๑๕. น้ำพริกกระปุก
(๗,๓๖๘ กระปุก)
๒,๐๕๕

และ
ปลากรอบ ๒๙๗ กระปุก,
กุ้งกรอบ ๖๘ กระปุก
 
๔,๒๔๓ ๗๒๐ ๓๕๐ - - -  
๑๖. เต้นท์
(๗ หลัง)
- - - -

ต.ถนนขาด ๖ หลัง (ต.ค.-๑๑ พ.ย. ๕๔)

สนง.ที่ดิน จ.นฐ. ๑ หลัง
 
- -  
๑๗. ไข่เค็ม
(๑๑,๗๑๐ ฟอง)
 
๓,๐๗๐ ๓,๑๔๐ ๙๐๐ ๔,๖๐๐ - - -  
๑๘. รถยนต์บรรทุกกระบะ ๖ ล้อ
วิ่งให้บริการ
(๑ คัน)
ทะเบียน ๘๗-๘๗๕๑ นฐ.
- - ๑ คัน

รับส่งสายพุทธ
มณฑล - วัดมะเกลือ

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๔
(เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.)
 
- - - -  
๑๙. น้ำหมักชีวภาพ
(จุลินทรีย์แบบขยาย)
(๕๒๐ ลิตร)
- ๗๐ ๑๒๐

บ้านเอื้ออาทร ต.มหาสวัสดิ์
๒๘๐

บ้านเอื้ออาทร
วัดนครชื่นชุ่ม
และ ม.๖ ต.กระทุ่มล้ม
 
๕๐

ทดสอบปรับ
สภาพน้ำ
- -  
  ก้อนจุลินทรีย์ (EM ball)
(๒,๒๖๔ ลูก)
๒,๐๐๐

ต.บางไทรป่า
- - ๒๐๐

ม.๖ ต.กระทุ่มล้ม
๖๔

ทดสอบปรับ
สภาพน้ำ
 
- -