อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ นายกองตรี กองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2554 ให้แก่ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า