ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครปฐมร่วมกับกาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดออกร้านมัจฉากาชาดในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2555

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ และให้การสงเคราะห์ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม