อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-11-24]อบจ.นครปฐม จับมือ สสจ.นครปฐม บูรณาการภารกิจ

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และ นพ. ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือ การบูรณาการภารกิจระหว่าง ๒ หน่วยงาน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณะ
 
นายพเยาว์ เนียะแก้ว กล่าวว่า ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีขอบเขตที่กว้างขวางและหลากหลาย มีความซับซ้อน และยากต่อการจัดการจำเป็นที่จะต้องอาศัยที่ปรึกษา หรือผู้ที่มีความชำนาญการในด้านต่างๆดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนในท้องถิ่นสมควรจะได้รับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ จึงได้ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือขึ้นเพื่อบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในภารกิจของหน่วยงานร่วมกันในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนั้น อาจเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง และเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของการบริการสาธารณะ ความสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
 
นายพเยาว์ เนียะแก้ว กล่าวต่อว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
จะร่วมมือกันอย่างจริงจังตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ อันได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี, การให้บริการสาธารณสุข,การสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, การป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะสามารถเพิ่มศักยภาพของระบบบริการสาธารณสุข ให้มีความรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญ คือ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
โดยในโอกาสนี้ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มอบเงินงบประมาณไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๒) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๔๑๑,๖๐๐ บาท (สิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน