อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-11]โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจ ในการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจัดโครงการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๐ โรงเรียน บุคลากรรวม ๙๐ คน ศึกษาดูงานโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจำนวนเงิน ๒๔๓,๓๕๐ บาท
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.