อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-11]โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพเมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และให้คณะครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองต่างๆ จึงจัดโครงการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพเมืองนครปฐม ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๕ โรงเรียน บุคลากรรวม ๙๐ คน ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านอ่าวกะป่อง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจำนวนเงิน ๒๔๓,๓๕๐ บาท
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.