อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-15]สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬาโซนคุณภาพ เมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬาโซนคุณภาพ เมืองนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนวัดหนองเสือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โดยมีนายวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการมอบ
(งบประมาณ อบจ.นครปฐม ปี ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๑๐๐,๖๗๔ บาท)