อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-15]สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเพชรบัวหลวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเพชรบัวหลวง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีนายวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการมอบ(งบประมาณ อบจ.นครปฐม ปี ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๙๔,๗๕๐ บาท)