อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-15]สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬาภายใน กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬาภายใน กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา จำนวน ๑๔ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม
(งบประมาณ อบจ.นครปฐม ปี ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๓๐,๗๔๐ บาท)