อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-15]พิธีเปิดถนนสายวัดวังน้ำขาว - คลองทางหลวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้งบประมาณสนับสนุนสร้างถนนสายวัดวังน้ำขาว - คลองทางหลวง เป็นเงินงบประมาณ ๑๔,๓๘๒,๐๐๐บาท โดยมีนายวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนเปิดถนน
สายวัดวังน้ำขาว - คลองทางหลลวง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเขคสามพราน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒