อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-16]โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพพระปฐมเจดีย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปรียบเหมือนแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่จะอบรมเยาวชนให้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้
จึงจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพพระปฐมเจดีย์ขึ้นเพื่อให้คณะครูได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน โดยเป็นตัวแทนจากโรงเรียน ๕ โรงเรียน ศึกษาดูงานจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงราย , จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๑๒๘,๐๐๐ บาท