อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-29]สนับสนุนเงินให้กับจังหวัดนครปฐม เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนเงินให้กับจังหวัดนครปฐม เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ๒ โครงการหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานการรับมอบ พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบโล่เชิดชูเกียรติที่สนับสนุนในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น ๕