อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรรรายได้ตามมติที่ประชุมร่วม 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ห้องประชุมชั้น 3