อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (นครปฐม) ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม