อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-05]นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้โอวาทในการทำงาน

นายพเยาว์ เนียะแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ให้นโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้โอวาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๓ แก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม