อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-06]มอบถ้วยรางวัลและชุดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเปตองครูอำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญใน การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาให้บุคคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะทำให้การทำงานด้านการศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว จึงสนับสนุนโดยการมอบถ้วยรางวัลและชุดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเปตองครู อำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๔ งบประมาณ ๒๑,๙๐๐ บาท มอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม