อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-08]เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต ๒ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นนโยบายของ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อให้ลูกหลานชาวจังหวัดนครปฐมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีนายวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๑๒๙,๓๕๐ บาท