อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-11]โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนบางเลน (กลุ่ม ๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนบางเลน (กลุ่ม ๗) เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเข้าค่ายคุณธรรม ณ ค่ายพรหมวัฒนาแคมป์จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๗๗ คน
จาก ๑๑ โรงเรียน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๓๑๗,๘๐๐ บาท