อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-19]พิธีเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนโครงการอยู่ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา จำนวน ๕ โรงเรียน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๒๒๓,๖๐๐ บาท