อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-19]โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมณฑล นครชัยศรี งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๒๔๗,๔๐๐ บาท ศึกษาดูงานจังหวัดมุกดาหาร