อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-20]การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การก่อสร้างถนนสายพระประโทน - บ้านแพ้ว

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการก่อสร้างและขยายทางหลวงสายพระประโทน - บ้านแพ้ว วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ชั้น ๓)