อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-22]โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา จำนวน ๑๑ โรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา จำนวน ๑๑ โรงเรียน ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ซึ่งให้ความสำคัญกับเยาวชนที่ต้องเติบโตเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีจริยธรรมในสังคมที่ทุกวันนี้คุณธรรมเริ่มเสื่อมถอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษาขึ้น 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษฤทธิ์ฤาชัย