อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-26]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.