อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-26]มอบเงินสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ไตรมาส ๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มอบเงินสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ไตรมาส ๒ ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๖๑,๖๔๖,๔๐๐ บาท
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการจัดการ เนื่องจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านมาโดยตลอด หากสำนักหงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จ่ายเงิน
จะสามารถติดตามประเมิณผลการปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาะารณสุขประจำหมุ่บ้านร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ซึ่งในไตรมาศแรกได้โอนเงินค่าตอบแทนไปแล้วจำนวน ๑๕,๔๑๑,๖๐๐ บาท สำหรับการโอนเงินค่าตอบแทนครั้งนี้เป็นไตรมาศ ๒ (เดือนมกราคม- มีนาคม ๒๕๕๓) จำนวน ๑๕,๔๑๑,๖๐๐ บาท และในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มอบคู่มือประชาชนป้องกันกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่มและโปสเตอร์ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ จำนวน ๘,๗๐๐ แผ่นให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรู้และความเข้าใจ