อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-08]โครงการศึกษาดูงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนครชัยศรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญของผู้นำชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนได้ยั่งยืน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจึงสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนครชัยศรี เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ใหม่ นำมาปฎิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๓๘๓,๐๐๐ บาท