อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-10]โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพกำแพงแสน ๑

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพกำแพงแสน ๑  โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม