อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-17]โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบางเลน (กลุ่ม ๗ )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบางเลน (กลุ่ม ๗ ) จำนวน ๑๕ โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น ๙๑ คน ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง จังหวัดเชียงราย  ใช้งบประมาณ ๒๓๕,๓๕๐ บาท