อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-18]โครงการเข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรมนักเรียน ของกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดาจำนวน ๑๓ โรงเรียน

พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรมนักเรียน ของกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดาจำนวน ๑๓ โรงเรียน เข้าค่าย ณ ค่ายท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๒๕๕,๐๐๐ บาท