อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-03-05]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการทำปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพเกาะดงเกตุ ตำบลสามพราน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเกษตรกรซึ่งในจังหวัดนครปฐมมีแหล่งพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอยู่มาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงเปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการทำปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพเกาะดงเกตุ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๓ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง
จำนวน ๙๐ คน รถ ๒ คัน งบ ฯ ๒๔๒,๐๐๐ บาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.