อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-09-08] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ฯ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม