อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-23-08] มอบห้องศูนย์อัจฉริยภาพ (Resource Center) ให้กับสถานศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบห้องศูนย์อัจฉริยภาพ (Resource Center)
ให้กับสถานศึกษาภายในจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๗ อำเภอ ได้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ร่วมทั้งสิ้น ๑๓๖ ห้อง จำนวน ๑๓๑ โรงเรียน
งบประมาณทั้งสิ้น ๙๙,๓๘๘,๘๐๐ บาท ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม