อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-25-08] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔ ฯ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม