อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

มอบอุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ 2008-12-11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่การส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดยการส่งเสริมการกีฬาของเด็กนักเรียนและเยาวชน เนื่องจากเป็นการวางรากฐานที่ดีที่สามารถส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร โดย 
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้จำนวน ๑๗ โรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๙,๙๐๒ บาท
ซึ่งในการแข่งขันกีฬาจัดแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑