อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-01-5]พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทธรักษาจำนวน ๑๑ โรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทำพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
จำนวน ๑๑ โรงเรียน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ณ สนามโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา