อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-01-08]โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญที่นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้ความสำคัญ จึงจัดโครงการ
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง
ฝึกประสบการณ์ รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษาจำนวน 3โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
โรงเรียนปรกแก้ววิทยา และโรงเรียนวัดศรีษะทอง จำนวน 310 คน ณ ค่ายศรียานนท์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
งบประมาณทั้งสิ้น 172,000 บาท โดยนายวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการ