อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-01-14]โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนโพรงมะเดื่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ การส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการส่งเสริมการกีฬาของเด็ก และเยาวชน เนื่องจากเป็นการ
วางรากฐานที่ดีที่สามารถส่งเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคี รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยได้จัดทำโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนโพรงมะเดื่อ 8 โรงเรียน

งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 26,684 บาท มอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันที่ 14 มกราคม 2552